෴ පැල්පත෴

"අමිල රසිකත්වයක් රැදි, හදේ ගිමන්හල.."

ගැබ්බර වූ සිහිනය...!


ගැබ්බර වූ සිහිනයේ...
විළි රුදාව...
දරාගෙන...
කල්පයක්,
ආ ගමන...
අදින් අවසන් වුවත්...

පවුරු බැමි බිඳ හෙලා...
දරු උපත විඳ දරා...
දෝතින්ම නුඹ හොවා,
ගන්නට...
ආසයි මට....!

1 මේ ගැන කියපු කථා:

Post a Comment

අමතක කරන්න එපා ඔබේ අදහස පැල්පතට ගොඩක් වටිනවා...!